Teoria dwóch kondykcji wygrywa z teorią salda.

W dniu 16.02.2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/20 orzekł, że przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu powiązanego z walutą obcą, do rozliczeń stron ma zastosowanie teoria dwóch kondykcji, a nie teoria salda.
Oznacza to, że kredytobiorca może skutecznie żądać od banku zwrotu wszystkich wpłaconych rat. Bank zaś, aby otrzymać od kredytobiorcy zwrot udostępnionego kapitału musi sformułować i udowodnić własne roszczenie, a także – co istotne – obronić się przed możliwym do podniesienia zarzutem przedawnienia. Do oceny zasadności roszczenia kredytobiorcy o zapłatę nie ma przy tym  znaczenia to, czy spłacił już udostępniony kapitał, czy też nie.
Sąd stwierdził, że przy nieważności umowy kredytu powstają dwa odrębne roszczenia – roszczenie banku o zwrot udzielonego kapitału kredytu (tylko kapitału, bez odsetek i kosztów) oraz roszczenie kredytobiorcy o zwrot spłaconych rat. Teoria salda nie jest zgodna z prawem. Sąd nie powinien dokonywać automatycznego „rozliczenia stron”.
Uchwała ta ma w praktyce bardzo doniosłe znaczenie, albowiem jakkolwiek w polskim systemie prawnym orzeczenia Sądu Najwyższego nie są wiążące dla innych sądów, to faktycznie jednak sądy powszechne stosują rozwiązania wskazane przez Sąd Najwyższy. Z tej przyczyny należy się spodziewać ożywienia w sprawach tzw.: frankowych, odwieszenia szeregu spraw zawieszonych do czasu rozstrzygnięcia kwestii rozliczeń stron a także chętniej i odważniej wydawanych wyroków w tych sprawach

Zawieszenie spłaty rat na czas procesu.

W dniu 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Stanisław Zabłocki wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń mojego…
SZCZEGÓŁY

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, a zakaz pełnienia funkcji w organach spółek.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego dotyczącego jednego z przestępstw opisanych w art. 18 k.s.h. nie wyklucza pełnienia funkcji w organach spółek. …
SZCZEGÓŁY

Zbycie praw i obowiązków komandytariusza.

Polecam uwadze mój nowy wpis dotyczący wymagań formalnych w przypadku zbycia praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. https://praktyczneprawospolek.blogspot.com/2020/08/zbycie-praw-i-obowiazkow.html
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych