sprawozdanie finansowe – obowiązki zarządu

W tym roku, w związku ze zmianami dotyczącymi składania sprawozdań finansowych spółek do KRS (likwidacja możliwości złożenia ich w formie papierowej), zagadnienie obowiązków zarządu związanych z tymi sprawozdaniami budzi większe niż zwykle zainteresowanie przedsiębiorców.
Wobec tego poniżej zamieszczam informacje, jakie obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym ma zarząd:
1. zarząd ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. 
 
Musi to zrobić w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego (a zatem w większości przypadków do końca marca danego roku za rok poprzedni).
2. zarząd ma obowiązek zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (ZZW) w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia decyzji w sprawie zysku lub straty. 
Musi to robić w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (a zatem najczęściej do końca czerwca danego roku).
3. zarząd ma obowiązek zgłosić sprawozdanie finansowe do KRS
Musi to zrobić w terminie 15 od daty jego zatwierdzenia przez ZZW.
4. zarząd ma obowiązek zgłosić sprawozdanie finansowe do właściwego Urzędu Skarbowego
Musi to zrobić w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia przez ZZW.
Są to sytuacje typowe. Ale zdarzają się też i to nawet dość sytuacji wyjątkowe, które nasuwają wiele wątpliwości:

Jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone przez ZZW gdyż:

– nie udało się go skutecznie zwołać,
– wspólnicy odmówili  zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze względu na błędy w nim albo z innego powodu,
– tudzież pojawiła się jakaś inna okoliczność uniemożliwiająca zatwierdzenie tego sprawozdania

zarząd ma obowiązek złożyć je do sądu w terminie 15 dni od daty, w której powinno być zatwierdzone (czyli najczęściej do 15 lipca danego roku za rok poprzedni), a następnie – jeśli zostanie zatwierdzone –  złożyć je ponownie wraz ze stosownymi uchwałami w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia.
Jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone, zarząd nie ma obowiązku zgłoszenia go do Urzędu Skarbowego. Zgłoszeniu podlega wyłącznie zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Dokonuje tego zarząd w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia.
Jeśli natomiast już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ujawniły się okoliczności wskazujące na to, że sprawozdanie jest błędne to niestety nie ma możliwości jego korekty. Nowe okoliczności uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniu finansowym w kolejnym roku.
Tym samym:

– brak możliwości skontaktowania się ze wspólnikami,
– brak możliwości skutecznego zwołania zgromadzenia wspólników,
– albo też istnienie uchwały ZZW odmawiającej zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
– niezatwierdzenie sprawozdania finansowego z jakiejkolwiek innej przyczyny

nie zwalniają zarządu z odpowiedzialności za niezłożenie w terminie sprawozdania do KRS. W celu uniknięcia konsekwencji, w każdym takim przypadku należy złożyć do sądu niezatwierdzone sprawozdanie finansowe, po czym kontynuować działania zmierzające do skutecznego jego zatwierdzenia przez ZZW.

Jeśli natomiast istnieją wątpliwości, co do prawidłowości sprawozdania finansowego, lepszym rozwiązaniem jest terminowe złożenie tego sprawozdania bez jego zatwierdzenia, a dopiero następnie dokonanie poprawek, zatwierdzenie i złożenie do sądu w prawidłowej wersji.

Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A.

Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15.09.2023 r. w sprawie VI ACa 1484/22: potwierdził nieważność…
SZCZEGÓŁY

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank PEKAO S.A.

Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 30.08.2023 r. w sprawie V ACz 379/23 oddalił zażalenie banku…
SZCZEGÓŁY

Wygrana w Sądzie Najwyższym z mBank S.A.

Z radością informuję, że w dniu 17.08.2023 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych